Viešieji konkursai, darbo pasiūlymai

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus negyvenamų patalpų nuomos viešo konkurso sąlygos (ATSISIŲSTI DOKUMENTĄ)

Šiuo metu darbas siūlomas į šias pareigas:

1. Skaitmenintojas-muziejininkas

Pareigos: Skaitmenintojas – muziejininkas, dirbantis pagal darbo sutartį (projektinė / terminuota darbo sutartis: 2 metai) projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ skaitmenintojas (0,5 etato).

Pareigybės aprašymas: projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ (toliau – VEPIS Projektas) skaitmenintojo pareigybė reikalinga atlikti kultūros paveldo objektų (eksponatų) skaitmeninių kopijų sukūrimui ir informacijos apie šį paveldą pateikimui skaitmenine forma (toliau – skaitmeninimas) su specialiąja skaitmeninimo įranga, duomenų apie suskaitmenintus kultūros paveldo objektus kaupimui ir sisteminimui.

Skaitmenintojas-muziejininkas atlieka šias funkcijas:

1. Skaitmenina VEPIS projektui parinktus eksponatus ir vykdo skaitmeninio objekto kokybės kontrolę;

2. VEPIS projektui sukurtus skaitmeninius vaizdus tvarko (apdoroja) – rengia juos archyvavimui, saugojimui, viešinimui, teikimui į informacinę sistemą.

3. aprašo skaitmeninio objekto struktūrizuotus duomenis, apibūdinančius skaitmenintus objektus;

4. užtikrina numatytų su VEPIS projektu susijusių objektų skaitmeninimo terminų ir nustatyto suskaitmenintų objektų skaičiaus laikymąsi;

5. kaupia ir analizuoja duomenis apie VEPIS projekto objektų skaitmeninimo situaciją Muziejuje, teikia ataskaitas bei informaciją;

6. konsultuoja paslaugų teikėjus, dalyvaujančius Muziejaus skaitmeninimo veikloje įgyvendinant VEPIS projektą, formuluoja probleminius klausimus;

7. rengia ir teikia savo veiklos ataskaitas;

8. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus VEPIS projekto veiklos klausimais;

9. Tiesioginio vadovo/projekto koordinatoriaus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su VEPIS projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygstančiu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu humanitarinių

2. turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų profesinio darbo patirtį paveldo objektų (eksponatų) skaitmeninimo srityje atminties institucijoje / muziejuje;

3. gerai mokėti valstybinę kalbą;

4. išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;

5. mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. gerai mokėti dirbti su kompiuteriu, „Microsoft Office“ programiniu paketu; skenavimo įrenginiais, skaitmeninių vaizdų apdorojimo programomis;

8. mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

Daugiau informacijos el. paštu personalas@ciurlionis.lt arba tel. 837 222965

 

2. Muziejininkas-metaduomenų kūrėjas

Pareigos: dirbantis pagal darbo sutartį (projektinė / terminuota darbo sutartis: 20 mėn.) projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ metaduomenų kūrėjas (0,5 etato).

Pareigybės aprašymas: projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ (toliau – VEPIS Projektas) metaduomenų kūrėjo pareigybė reikalinga kultūros paveldo objektų (eksponatų)metaduomenų įrašų rengimui muziejaus informacinėje sistemoje (LIMIS) įgyvendinant VEPIS projektą.

Metaduomenų kūrėjas atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir į informacinę sistemą (LIMIS) teikia metaduomenis apie į VEPIS projekto veiklas įtrauktus ir suskaitmenintus kultūros paveldo objektus (eksponatus);

2. informacinėje sistemoje (LIMIS) metaduomenis susieja su sukurtomis, suskaitmenintus kultūros paveldo objektus identifikuojančiomis skaitmeninėmis bylomis, šias bylas aprašo sistemoje, sklaidai skirtą informaciją paviešina;

3. konsultuoja darbuotojus ar paslaugų teikėjus, dalyvaujančius įstaigos skaitmeninimo veikloje dėl objektų metaduomenų įgyvendinant VEPIS projektą, formuluoja probleminius klausimus;

4. užtikrina su VEPIS projektu susijusių suskaitmenintų objektų metaduomenų sukūrimo terminų ir nustatyto objektų skaičiaus laikymosi;

5. rengia ir teikia savo veiklos ataskaitas;

6. kaupia ir analizuoja duomenis apie VEPIS projekto objektų metaduomenų sukūrimo situaciją įstaigoje, teikia informaciją;

7. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus VEPIS projekto veiklos klausimais;

8. tiesioginio vadovo/projekto koordinatoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su VEPIS projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. specialybė: muziejininkystės, menotyros, kultūros/kultūros paveldo specialistas;

3. gerai mokėti valstybinę kalbą;

4. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų profesinio darbo patirtį Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje su A. Žmuidzinavičiaus rinkiniu ir archyvu;

5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu, „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6. išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos taisykles;

7. mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. turi būti baigęs darbo su LIMIS mokymus (turi turėti darbo su LIMIS kursų baigimo pažymėjimą).

Daugiau informacijos el. paštu personalas@ciurlionis.lt arba tel. 837 222965